Căn cứ vào khoản 1 điều 3 quyết định số

19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

thì trường hợp tách thửa tại quận 3

đối với đất ở phải đảm bảo: thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới phải đảm bảo diện tích:

• 80 m2 và chiều rộng mặt tiền

không nhỏ hơn 5m : đối với đất ở chưa có nhà

• 50 m2 và chiều rộng

mặt tiền không nhỏ hơn 4m: đối với đất ở có nhà hiện hữu

Đối với đất nông ng

hiệp: căn cứ khoản 2 điều 3 quyết định số 19/

2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 có quy định thì để được tách thửa phải đáp ứng điều kiện.

0866.222.823
Liên hệ